פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נשים בכוח העבודה בישראל הצעת חוק לעידוד העסקת נשים

הצעת חוק לעידוד התאמת מקומות עבודה לנשים וקידום ושילוב נשים בעבודה
 
נשים מהוות כיום כ-47% מכוח העבודה בישראל ובשנים האחרונות ישנה מגמת עליה ניכרת ברמת ההשכלה של נשים. עם זאת, עדיין נותרו פערים ניכרים בגובה השכר והתנאים הנלווים ובקידום לעמדות ניהול ולדרגות בכירות של נשים בפרט והיעדר שוויון הזדמנויות אמיתי בכלל. חוקי השוויון נותרו אות מתה בהיעדר אכיפה הולמת ובהיעדר משאבים להגשת תביעות מכוחם. הנתון המדאיג ביותר הנו ששכר הנשים בממוצע, נמוך בהרבה מזה של גברים ועומד על 61% משכר הגברים. נעמת יזמה הצעת חוק " עידוד התאמת מקומות עבודה לנשים וקידום ושילוב נשים בעבודה (הוראת שעה), התשס"ח - 2008" אשר עברה במליאת הכנסת (2.4.08). מטרתה של הצעת חוק זו להתאים את עולם העבודה לנשים ולחיי משפחה. ראוי לחוקק חוק שיהווה הצהרה בדבר חשיבותן של נשים כמשאב לשוק העבודה, בהכרה בחוסר השוויון המובנה וקיומו של קיפוח, ובצורך לפתח דרכים וכלים מעשיים לתיקון המצב וליצירת שוויון אמיתי בשוק העבודה בישראל. הניסיון שהצטבר בעולם מוכיח, שכדי ליצור שוויון הזדמנויות בפועל – אין די באיסור אפליה, אלא יש לנקוט בצעדים מקדמים על מנת להתגבר על אי השוויון הקיים במציאות העכשווית.
 
לפיכך, מוצע להקים קרן, שתנוהל על ידי מנהלת במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בדומה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959. הקרן תהיה מוסמכת להעניק מענקים למעבידים שיפעלו בהתאם לקריטריונים שתקבע מנהלת הקרן.
 
החוק  נועד לתת מענה למצבים בהם מוצאות עצמן נשים רבות מחוץ לשוק העבודה ולחלופין מועסקות בשכר ומעמד נמוכים ביותר. הענקת מענקים למעסיקים בשורה של נסיבות, כגון העסקת אמהות לילדים צעירים ולחלופין נשים מבוגרות, באה לעודד שילוב וקידום נשים.
 
בנוסף, על אף הגידול הניכר במספר הנשים העובדות ובהשכלתן, ייצוגן של נשים במשרות בכירות נמוך ביותר. נשים נעצרות בשלב הביניים ואינן מצליחות להגיע למשרות בכירות. ענין זה מגביר כמובן את פערי השכר והתנאים הנלווים ואת רמת העוני של נשים. מוצע לעודד מעסיקים לקדם נשים למשרות בכירות ולפעול ליצירת ייצוג הולם בכל סוגי המשרות.

הצעת חוק נספח מס' כ-201/א'

(פ/668/17)

חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמה של מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008

מטרה

 1.

חוק זה מטרתו להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמה של מקומות עבודה לנשים וכן ולהורות.

הגדרות

 2.

בחוק זה –

 

 

 

"התאמה של מקומות עבודה לנשים" – לרבות התאמה של מקום העבודה, של דרישות התפקיד, של שעות העבודה, של נוהלי העבודה, של הכשרה מקצועית והדרכה, לנשים וכן ולהורות;

 

 

" / המועצה הציבורית" –/ המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שהוקמה לפי חוק זה;

 

 

 "משרד התמ"ת" – משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

 

 

"הרשות" – הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998[1];

 

 

 "שילוב וקידום של נשים בעבודה" – לרבות במתן עדיפות לאלה:

 

 

 

(1)    קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול;

 

 

 

(2)    שילוב וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה;

 

 

 

(3)    שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים;

 

 

 "השר" – שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

הענקת ומענקים ואותות הכרה למעסיקים

 3.

(א)           (אכדי לעודד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמה של מקומות עבודה לנשים, יעניק השר מענקים  ןאותות הכרה למעסיקים, על פי אמות מידה שיקבע, לפי המלצת המועצה הציבורית באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.

 

 

 

 

(ב)    מעסיק רשאי להגיש לשר בקשה להענקת אות הכרה או מענק, בדרך שיקבע השר בתקנות; כמו כן רשאי השר לפנות אל מעסיק ולהמליץ לו להגיש בקשה כאמור.

 

 

(ג)     אותות הכרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים אשר הוכיחו שילוב וקידום של נשים במקום העבודה והתאמה של מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.

 

 

(ד)    מענקים כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים במגזר הפרטי אשר הוכיחו כי במהלך שנת עבודה או תקופה ארוכה יותר שיקבע השר. שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה ופעלו לשיפור ההתאמה של מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "מעסיק במגזר הפרטי" – כל מעסיק שאינו המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם בחוק.

 

 

(ה)    אמות מידה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

 

 

(ו)     רשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת ושל הרשות.

שלילת אות הכרה

 4.

השר רשאי לשלול ממעסיק אות הכרה ו/או מענק

שניתן על פי סעיף 3 אם מצא שלא היתה הצדקה לתיתו.

מינהלה לשילוב וקידום נשים בעבודה

 5.

(א)    השר יקים מינהלה לשילוב וקידום נשים בעבודה שתפקידה לייעץ לשר בכל הנוגע להענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים בהתאם להוראות חוק זה, לרבות לעניין קביעת אמות מידה כאמור בסעיף 3, וכן לעניין פיתוח ועריכה של מחקרים ותוכניות  נסיוניות לשם בחינת דרכים לשילוב וקידום נשים בעבודה ולהתאמת מקום העבודה לנשים, ולעניין מתן ייעוץ וסיוע למעסיקים בדבר דרכים

 

 

(ב)    המינהלה תהיה בת 11 חברים, שימנה השר, ואלה הם:

 

 

 

(1)    שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, מחוזי ו העליון והיא תהיה היושבת ראש;

 

 

 

(2)    נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1998[2];

 

 

 

(3)    נציג הרשות;

 

 

 

(4)    נציג משרד האוצר;

 

 

 

(5)    נציג משרד התמ"ת;

 

 

 

(6)    שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים; השר רשאי למנות ארבע נציגות של ארגונים כאמור, שיכהנו לסירוגין כחברות במינהלה לתקופות שיקבע;

 

 

 

(7)    נציג ארגון עובדים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני העובדים, שיכהנו לסירוגין כחברים במינהלה לתקופות שיקבע;

 

 

 

(8)    נציג ארגון מעסיקים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני מעסיקים, שיכהנו לסירוגין כחברים במינהלה לתקופות שיקבע;

 

 

 

(9)    שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה.

 

 

(ג)     הודעה על מינוי המינהלה, על הרכבה ועל שינויים בהרכבה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

 

 

(ד)    המינהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

 

 

(ה)    לא ימונה כחבר המינהלה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המינהלה.

 

 

(ו)     לא יכהן כחבר המינהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המינהלה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף קטן זה ובסעיף 6 -

 

 

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המינהלה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

 

 

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המינהלה.

 

 

(ז)     חברי המינהלה ימונו לתקופה של ארבע שנים.

ניגוד עניינים בנושא מסוים

6.

(א)    חבר המינהלה יימנע מהשתתפות בישיבות המינהלה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המינהלה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

 

 

(ב)    התברר לחבר המינהלה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושבת ראש המינהלה.

סיום כהונה והעברה מכהונה

7.

(א)    חבר המינהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

(1)    התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

 

 

 

(2)    חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 5(ב) שמכוחו מונה;

 

 

 

(3)    הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(ה).

 

 

(ב)    השר, לאחר שנתן לחבר המינהלה הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

(1)    נבצר מחבר המינהלה דרך קבע למלא את תפקידו;

 

 

 

(2)    חבר המינהלה נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המינהלה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המינהלה בשנה אחת.

תוקף פעולות

 8.

קיום המינהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

סודיות

 9.

אדם שהגיע אליו מידע בתוקף תפקידו לפי הוראות חוק זה ישמור את המידע בסוד, לא יפרסמו ולא יגלה אותו לאחר אלא לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.

פטור ממס

 10.

מענק הניתן לפי חוק זה למעסיק, לא ייחשב כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה[3], או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין.

תקציב

 11.

התקציב להענקת מענקים לפי חוק זה ייקבע בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד התמ"ת בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב"  – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[4].

דיווח לכנסת

 12.

(א)    השר ידווח לוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על פעולות משרד התמ"ת באותה שנה לפי חוק זה, ובכלל זה ידווח על המעסיקים שהוענקו להם אותות הכרה ומענקים.

 

 

(ב)    בדיווח כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו ההתאמות של מקומות העבודה שביצעו מעסיקים וכן ההיקף והאופן שבהם שולבו וקודמו נשים בעבודה אצל אותם מעסיקים; הדוח יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

ביצוע ותקנות

 13.

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחילה

 14.

תחילתם של סעיפים 3, 4, 10 ו-12 לחוק זה שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 

 

***************************************************************************************[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 120.

[2] ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[4]  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות