פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נשים בכוח העבודה בישראל מאפיינים ומגמות בעבודת נשים

המאפיינים והמגמות בעבודת נשים 
 
בישראל חיות  2,616,400  נשים (בנות 15 ומעלה) והן מהוות 51.3 % מהאוכלוסייה במדינה הבוגרת (נתונים לשנת 2006 בממוצע) . 46.2% מכלל המועסקים במשק הן נשים, ומספרן מסתכם ב-1,245 אלפים (רבעון רביעי 2007).
 
השתתפות בשוק העבודה
לאורך זמן ניכרת מגמת גידול בשיעורי ההשתפות של הנשים בכוח העבודה, לעומת מגמת ירידה מתונה בהשתתפות הגברים. ב- 2001 היה שיעור השתתפות של נשים בכוח העבודה 48%, וב- 2006  50.7% . בשנת 2007 שיעורי ההשתתפות בקרב נשים בישראל  הוא 51.1%, זאת לעומת שיעור השתתפות של 61.8% בקרב הגברים (רבעון רביעי 2007). ככל שגיל הילד הצעיר גבוה, גדלים שיעורי ההשתתפותן של האמהות בשוק העבודה.
         
שיעור אבטלה בקרב נשים ב- 2001 היה 9.8%, וב- 2006 9.4%. בשנת 2007 שיעור האבטלה בקרב נשים (7.3% ברבעון הרביעי של 2007) גבוה מזה אצל הגברים (6.2% באותה תקופה).
שיעור ההשתפות של נשים ערביות בכוח העבודה נתון במגמת עליה בשנים האחרונות, אולם בשנת 2007 הוא עדין נמוך- 18%, לעומת 56% בקרב נשים יהודיות. יותר ממחצית המועסקות הערביות עובדות במשרה חלקית.
שיעור הנשים הערביות בשירות המדינה הוא 3% מכלל הנשים המועסקות בו בלבד. כמו כן, בעוד בקרב כלל המועסקים בשירות המדינה שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים, וחלקן בכלל המועסקים הוא 64%, בקרב העובדים הערבים בשירות המדינה שיעור הגברים גבוה משיעור הנשים.
שיעור ההשתפות בכוח העבודה של אמהות יחידות בישראל היה גבוה מזה של אמהות נשואות מאז ומעולם. מאז שנות ה- 90, בבד עם הרחבת הטבות שניתנו להורים יחידים, מצטמצם הפער בשיעורי התעסוקה. שיעור ההשתפות בכוח העבודה של אמהות יחידות בשנת 2007 גבוה מזה של אמהות נשואות. בעקבות הקיצוץ בתשלומים לאמהות יחידות בשנת 2003 עלה שיעור ההשתפות שלהן בשוק העבודה מ - 68% ל- 81%. רוב האמהות היחידות עובדות משרה חלקית.
  
ענפי השירות ומשלחי היד
נשים מועסקות בענפי השירותים הרבה מעבר למשקלן היחסי. הענפים בהם ניכרת אחוזים גדולים של נשים הן ענף החינוך, ענפי בריאות רווחה וסעד ובשירותים למשק הבית. משלחי היד העיקריים בהם מועסקות נשים הן פקידות, עובדות שירותיים ומקצועות חופשים. מקצועות האופיינים כמקוצעות נשיים במיוחד הם אחיות, הוראה, עבודה סוציאלית, אקדמאיות במדעי הרוח.
 
עצמאיות, מעסיקות ושכירות
שיעור הנשים בקרב העצמאיים ב- 2005 היה 30.9% לעומת 24.2% ב- 1995.
בין המעסיקים היה שיעור הנשים ב- 2005 16.1%, לעומת 10% ב - 1995 .
שיעור הנשים בקרב השכירים הייתה 48.9% ב- 2005, לעומת 45.1% ב- 1995.

נ
שים מנהלות
על אף הגידול שחל בחלקן של הנשים המנהלות ב- 2005 היה שיעור המנהלות מקרב המועסקות 3.2% ואילו שיעור המנהלים היה 8%.
 
השכלת נשים
בשנת 2004 היה שיעור הנשים בקרב מקבלי תואר ראשון 58.9%. שיעור הנשים בקרב מקבלי תואר שני היה 57%. שיעור הנשים בקרב מקבלי תואר שלישי 50.1%.
 
נתוני ממוצעי השכר
2001
2004

2006

 
5,160 ₪
5,357 ₪

₪  5,521

שכר חודשי נשים
8,642 ₪
8,459 ₪

₪ 8,712

שכר חודשי גברים
59.7%
63.3%

63%

נשים ביחס לגברים (לחודש)
35.1 ₪
37.2 ₪
 ₪ 38.3
 
שכר לשעה נשים
44.6 ₪
44.2 ₪

 ₪ 45.8

שכר לשעה גברים
78.7%
84.2%

84%

נשים ביחס לגברים (לשעה)
 

 
 
דפוסי תעסוקה
שיעור נשים המועסקות חלקית ב- 2001 היה 39.8%, וב- 2005 38%    
שיעור השתתפות אמהות בכוח העבודה ב- 2001 היה 63.7%, וב- 2005 65.2%.
 
עבודה מלאה / חלקית בקרב אימהות
גיל הילד הצעיר
 
10-14
5-9
2-4
0-1
סה"כ
 
111.2
131.1
128.5
129.7
500.4
מספר מועסקות באלפים
64%
61%
61%
57%
61%
עבדו מלא
36%
39%
39%
43%
39%
עבדו חלקית
 
 

קשיים המשפיעים על עבודת הורים
הורים נתקלים בק
שיים רבים, כשהם משלבים בין עבודה והורות, ועדיין נשים מושפעות מן הקשיים הרבה יותר מן הגברים.
בשנת 2005 ויתרו 8.9% מהגברים על שינוי בתפקיד בעבודה, בגלל מחוייבויות הוריות, לעומת 21% נשים.
30.8% מהאימהות נעדרו מהעבודה, לעומת 20.4% מהגברים.
22.8% מהגברים עבדו פחות שעות מהנדרש, לעומת 29.8% מהנשים.
33.7% מהנשים התקשו לטפל בילדים בגלל מחויבות לעבודה, לעומת 27.2% מהגברים.
בפני האמהות היחידות עומדות שורת חסמים המקשים על השתלבותן בשוק העבודה, ובהם רמת השכלה, קושי למצוא עבודה, טיפול בילדים וכן מוטיבציה נמוכה, הנובעת בין השאר מהשכר הנמוך בעבודות הזמינות להן וממבנה גמלת הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי.
  
ביבליוגרפיה ומקורות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נציבות שירות המדינה, האגף לקידום ולשילוב נשים
תושב אייכנר, נירית, מי ממשיך לעבוד בבית?, ירושלים : משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, 2006.
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות