פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים בעבודה עובדות בהריון

עובדות בהריון
 
במשך שנים פועלת נעמת להבטיח את שמירת הזכויות המיוחדות לאישה בהריון, בטיפולי הפוריות, לאם המאמצת, לאם הנמצאת בחופשת לידה ולאם אשר לה ילידים צעירים. קיבצנו עבורך את החוקים הרלוונטים על מנת שתוכלי לדעת את כל הזכויות הקיימות בחוק באשר להריון, לידה, אימוץ והורות בכלל, תוך פירוט מלא ושימת דגש על פערים ומכשלות אפשריות.
 
 
חוק עבודת נשים
הריון- עובדת בהריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים, חל איסור לפטרה אלא אם התקבל היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה. היתר לא יינתן אם הפיטורים הם בקשר להריון.
  
איסור פגיעה בהקף משרה - למעביד גם אסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה. היתר לא יינתן אם הפגיעה היא בקשר להריון.
  
טיפולי פוריות – עובדת או עובד הנעדרים לצורך טיפולי פוריות לילד הראשון או השני, לאחר שהודיעו למעביד על היותם בטיפולים, חל איסור לפטרם בתקופת הטיפולים ו-150 ימים לאחר מכן, אלא בהתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה. היתר לא יינתן אם הפיטורים הם בקשר להעדרות, ובלבד שטרם חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה.
 

בנוסף חל איסור פיטורים ללא היתר של משרד התמ"ת, גם לגבי עובדת, שעוברת טיפולי פוריות, ושלא נעדרה מעבודתה בתקופת טיפולי הפוריות; זאת בתנאי שהודיעה למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת – ממועד הפיטורים, וכן מסרה למעביד אישור רופא בתוך 14 ימים מאותו מועד. הרחבה זו של איסור הפיטורים בתקופת טיפולי פוריות, חלה על עובדת או עובד אשר עבדו אצל אותו מעביד שישה חודשים לפחות.          

בזמן חופשת לידה – חל איסור לפטר עובדת בתקופת חופשת הלידה.
       
בתום חופשת הלידה ובתום חופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה -  קיימת חובה להשיב את העובדת לעבודה לתקופה של 60 ימים וחל איסור לפטרה באותה תקופה. ימי הודעה מוקדמת לא יחושבו במסגרת 60 הימים אלא הם מתווספים עליהם.
 

על פי החוק גם סיום חוזה לתקופה קצובה יחשב פיטורים במהלך הריון, טיפולי פוריות, ולאחר לידה והפלה, בתנאי שמדובר בחוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר או בחוזה לתקופה קצובה שהאריך או חידש העסקה קודמת שהיתה בסמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

 
אם את בהריון או בטיפולי פוריות ופיטרו אותך, ללא היתר, פיטורייך הם בניגוד לחוק ולכן בטלים. עליך להודיע למעביד ומיד, (בטרם הסתיימה תקופת ההעסקה), בכתב, בליווי אישור רופא כי את בהריון/ טיפולי פוריות ולדרוש את החזרתך המידית לעבודה .
                    
אם מעבידך הגיש בקשה להיתר זכותך (וחובתו), להמשיך ולעבוד עד לקבלת החלטת הממונה בעניין ההתר.
זכותך לקבל העתק מהבקשה להיתר קודם לחקירתך.
זכותך להגיב על טענות המעביד. זכותך להישמע בהליך אחרי המעביד.
רצוי כי תביאי עמך חומר התומך בטיעונייך בכלל ובקשר בין ההריון לפיטורים. אם ניתן היתר לפיטורייך, זכותך לערער לבית הדין לעבודה על ההחלטה. אין לתת היתר לפיטורייך באופן רטרואקטיבי (אלא במקרים חריגים).
 
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת הריון, או היותם הורים. משמעות הדבר היא אסור למעביד לפטר עובדת בשל היותה בהריון או לאחר לידה. (קיימת פרשנות של בתי המשפט המרחיבה גם ביחס לטיפולי פוריות). כאן אין מגבלה של לפחות 6 חודשי עבודה. עם זאת אין מניעה מצד המעביד לפטר את העובדת ועל העובדת להגיש תביעה על פגיעה בזכויותיה על פי חוק שוויון הזדמנויות. זכויות נוספות בזמן ההריון והלידה.
   
שעות בדיקות – לכל עובדת בהריון מגיעות 40 שעות העדרות לבדיקות על חשבון העבודה, ובלבד שהיא עובדת משרה מלאה. עובדת במשרה חלקית זכאית ל- 20 שעות בדיקות במהלך הריונה. העובדת חייבת להביא אישור מהמעבדה/רופא על הבדיקה.
  
שעות נוספות – חל איסור על המעביד להעסיק אישה הרה בשעות נוספות מהחודש החמישי להריונה, אלא אם הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רופא (גינקולוג), כי היא יכולה לעשות כן.
  
שמירת הריון –תקופה שבה נאלצת העובדת להעדר, על פי אישור רופא, בשל הריונה. בתקופה שמעבר ל- 30 ימי העדרות זכאית העובדת לתשלום גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. עובדת בשמירת הריון ממשיכה לצבור זכויות התלויות בותק וחלה עליה אותה הגנה לעניין פיטורים. חופשת לידה חופשת הלידה היא בת 12 שבועות מהם 6 שבועות יכולים להילקח לפני תאריך הלידה המשוער.
 
העובדת אינה מקבלת שכר ממעבידה בתקופת חופשת הלידה, אך עשויה להיות זכאית –– לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, (אם השלימה תקופת עבודה של חישוב דמי הלידה הוא על פי 3 חודשי השתכרות אחרונים. אם העובדת זכאית לדמי לידה, חייב המעביד להמשיך ולהפריש עבודה תשלומים לקופות גמל מכל סוג שהוא. תקופת חופשת הלידה מובאת בחשבון לצורך זכויות התלויות בותק אצל המעביד.
 
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספ ציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות