פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים בעבודה הטרדה מינית

הטרדה מינית – אותי זה מטריד
 
החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998- אוסר על הטרדה מינית בכל מקום: ובכל דרך. בעבודה, במקומות פרטיים , בצבא, בלימודים, בעת טיפול רפואי, ואפילו באוטובוס או ברחוב. היוזמה לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית הושפעה מהמאבק לשיווי מעמד האישה אשר צבר תאוצה בשנים האחרונות. החוק עצמו מכוון למניעת התופעה של הטרדה מינית, הנפוצה בארץ ובעולם בעיקר נגד נשים, ולטיפול בה. החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998 נועד באופן טבעי למלא חסר בחוק בנושא שטופל עד כה בעיקר בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח- 1988. עד לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, לא היה בישראל דין אחד שקבע איסור מפורש וכללי על הטרדה מינית בכל הקשר
"הטרדה מינית" היא תרגום מילולי מאנגלית של "sexual harassment" והגדרתה במובנה הרחב הינה כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד שיש בה כדי לפגוע באדם אחר.
 
הטרדה מינית היא כל אחד מאלה: -סחיטה כאשר המעשה שנדרש אדם לבצע הוא בעל אופי מיני; -מעשה מגונה; התייחסות מבזה ומשפילה למינו או למיניותו של אדם; הצעות או התיחסויות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, וכן התנכלות שמקורה הטרדה מינית.
כדי שהצעות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תחשבנה הטרדה מינית על המוטרד/ת להראות , במילים או בהתנהגות, כי אינו מסכים להתנהגות המטרידה. מוטרד/ת הכפוף/ה למטריד או נתון למרותו אינו/ה חייב/ת להראות למטריד כי אינו/ה מעוניין/ת בהצעות או בהתייחסויות האמורות כדי שאלה ייחשבו הטרדה מינית.
 
חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה אמיתית, כבוד הדדי ורצון חופשי לא ייחשבו הטרדה מינית.
 
 
 
מהי התנכלות? 
התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא (כגון: פיטורים או פגיעה בתנאי עבודה), שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו בגין הטרדה מינית. יש להדגיש שעל פי החוק - המתנכל אינו דווקא המטריד. כך למשל יכול להיווצר מצב שהוטרדת במקום העבודה על ידי עובד מסוים ולאחר שהתלוננת עליו בפני מעסיקך, דווקא המעסיק או עובדים אחרים הם אלה המתנכלים לך.
                
חובות המעביד במסגרת יחסי עבודה - כל מעביד מחויב לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית והתנכלות. במסגרת פעולות המניעה על המעביד למנות אחראית לקבלת תלונות מעובדים על הטרדה מינית ו/או התנכלות, וכן עליו לפרסם תקנון במקום העבודה בו יובאו עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית. מעביד שלא מילא חובות אלו יהא אחראי לעוולה אזרחית שעשה עובדו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי עבודה. מעביד שלא פרסם תקנון עפ"י חובתו יוטל עליו קנס נמשך. יש להדגיש - החוק על חובותיו חל גם על מי שמעסיק אדם באמצעות קבלן כוח אדם. כמו כן החוק חל על המדינה ובכלל זה צה"ל, משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר. החוק מקנה סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה לדון בהטרדות מיניות, התנכלויות ואחריות מעבידים שהן עוולות אזרחיות כאשר הן התבצעו במסגרת יחסי העבודה. חובות אלו חלות גם על מוסדות המקנים השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים. המוסד נחשב למעסיק, המורה או המרצה כעובד או כממונה מטעם המעביד והתלמיד או הסטודנט כעובד.
  
אם בכל זאת חווית הטרדה מינית או התנכלות, תוכל/י לפעול במספר דרכים, כולן או חלקן, במקביל או בזו אחר זו:
 
הליך משמעתי בתוך מקום העבודה - באפשרותך להתלונן על הטרדה ו/או התנכלות אצל המעביד או אצל האחראי על הטרדה מינית בעבודה על מנת שיפתחו בהליכי משמעת פנימיים. על המעביד לטפל במהירות וביעילות בתלונה: לקיים בירור באמצעות האחראי/ת ולאחר שקיבל את סיכומי והמלצות האחראי להכריע תוך 7 ימי עבודה על אופן הטיפול בהטרדה. ניתן להעמיד את המטריד לדין משמעתי ולנקוט נגדו סנקציות משמעתיות כגון: נזיפה, הורדה בדרגה, העברה מתפקיד ופיטורים. על המעביד למסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן, לנילון ולאחראית. למתלונן/ת ולנילון זכות לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו. על המעביד לעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנות ההטרדה המינית או ההתנכלות ולתקן הפגיעה שנגרמה למתלוננ/ת עקב ההטרדה או ההתנכלות.
 
הליכים פליליים – הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות וניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד או המתנכל. ניתן להעמיד את המטריד/מתנכל לדין פלילי .
 
הליכים אזרחיים - ניתן לתבוע את המטריד ובמקרים מסוימים גם את המעביד בתביעה אזרחית בבית משפט אזרחי, או בבית הדין לעבודה במידה שמדובר ביחסי עבודה. בית המשפט רשאי לפסוק, ללא הוכחת נזק, פיצוי מירבי של 60,000 ₪ על עצם ההשפלה ועוגמת הנפש שמקורם בהטרדה המינית וההתנכלות וכן פיצוי על נזקים בפועל.
 
תלונה על הטרדה מינית או התנכלות – רצוי שתוגש סמוך ככל האפשר למועד קרות ההטרדה. רצוי לתעד (באמצעות יומן ו/ או הקלטה), ולגבות בעדויות ובעדים (רצוי לספר לחבר/ בן משפחה).
 
התיישנות
תקופת ההתיישנות לתביעה אזרחית בעילות של הטרדה מינית, התנכלות או חובת מעביד היא שלוש שנים מיום היווצרות העילה, כלומר נפגע יוכל להגיש תביעתו עד שלוש שנים מהמועד האחרון בו הוטרד.
 
לדעת נעמת, המחוקק ראה לנגד עיניו את המסלול המשמעתי כמסלול המשמעותי ביותר, הדרך האמיתית והנכונה לעקור את תופעת ההטרדה המינית מהשורש ולהנחיל תרבות של סביבת עבודה נקיה מהטרדה ויעילה.
כפי שניתן לראות בחוק ובתקנות, מלכתחילה התכוון המחוקק לייצר מנגנון משמעתי, שבו תהפוך הטרדה מינית לעבירת משמעת חמורה; עבירה שתטופל על ידי טריבונל משמעתי מתאים. על פי פרשנות זו, שאפשר לראותה למשל בנציבות שירות המדינה, לממונה תפקיד של עורכת בירור ראשוני בלבד. לאחר הבירור הראשוני עליה להעביר את ממצאיה למנגנון שיבצע הליך משמעתי. בפועל, במקומות עבודה רבים, במגזר הפרטי והציבורי, למעט שירות המדינה, לא רק שהטרדה מינית לא הפכה לעבירת משמעת חמורה, אלא שאין כל מנגנון משמעתי המטפל בה. נטל הטיפול בהטרדה מינית נפל כולו על כתפי הממונה. מצב זה גורם לליקויים קשים בטיפול בהטרדה מינית, ליקויים שעליהם נעמוד בהמשך.
נעמת טיפלה ומטפלת שנים רבות בנשים, נפגעות הטרדה מינית. הנסיון המצטבר, לרבות תלונות של מתלוננות על הליך לקוי ולאחרונה אף פניות, שהולכות ומתרבות מצד ממונות שמרגישות בין הפטיש לסדן ומתקשות לתת מענה וטיפול לבעיה; כל אלה מצביעים על כך שבמקומות עבודה מתקיים הליך לקוי ; הליך שיש חובה לשנותו, לטובת המתלוננות כמו גם לטובת שוק העבודה. במסגרת החיפוש שלנו אחר פתרון שיהיה יעיל לכל הצדדים,  נעמת קוראת להקמת בית דין משמעתי מקצועי ואובייקטיבי לטיפול בהטרדות מיניות; בית דין שישרת בעיקר את המגזר העיסקי, אך גם את המוסדות ההסתדרותיים ומוסדות השלטון המקומי. בית דין שיסייע לבירור יעיל ולטיפול נכון מצד המעסיקים, ילחם בתופעה הרעה של הטרדה מינית, שכולנו מסכימים כי יש לעוקרה מן השורש, ויקטין את הסיכון של מעבידים, להחשף לתביעות של מתלוננות בשל ההליך לקוי לטיפול בהטרדות מיניות שמתרחש היום.
 
 
הוטרדת? מתנכלים לך על רקע הטרדה מינית?
פני לקבלת יעוץ משפטי בלשכות המשפטיות של נעמת בטלפונים:
תל אביב: 03-5254422 חיפה: 04-8513079/8   ירושלים: 02-5610608
 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות