פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים בעבודה שיוויון הזדמנויות

שיוויון הזדמנויות
נשים בישראל מהוות כמחצית מכח העבודה במשק. למרות זאת הן מופלות לרעה ביחס לגברים בקבלה לעבודה, בקידום ובתנאי העסקה. הפליה זו נובעת, בין השאר, מדעות קדומות שעדיין שולטות בשוק העבודה. אפליה זו גם נובעת מנורמה חברתית של חלוקת תפקידים לא שיוונית שממשיכה להתקיים בישראל. אי - השוויון בין המינים מוצא את ביטויו במישורים שונים בשוק העבודה: התרכזות נשים במקצועות מסוימים, פערי שכר, תבניות העסקה שונות ועוד. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נועד לתת לך הגנה מפני הפליה בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בתנאי סיום העסקתך. 
החוק אוסר על הפלייתך בעבודה.
 
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988-קובע כי אסור למעביד להפלות בין עובדים או  בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים בכל אחד מאלה:
(1)       קבלה לעבודה;
(2)       תנאי עבודה;
(3)       קידום בעבודה;
(4)       הכשרה או השתלמות מקצועית;
(5)       פיטורים או פיצויי פיטורים;
(6)       הטבות ותשלומים הניתנים לעובדת בקשר לפרישה מעבודה.
 
איסור על הפלייה בתנאים של עובד/ת חברת כוח אדם החוק גם אוסר על מעביד להפלות בין עובדים המועסקים אצלו ישירות לבין עובדי קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן לא יפלה בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה.
 
זכות יתר הקשורה להורות או הורות עתידית אינה הפליה
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי הוראה בחוק או הסכם המקנים זכויות בקשר להריון, לשמירת הריון, ללידה, להנקה או לפוריות, אין בהם הפליה. החוק קובע כי אין בהוראותיו כדי לגרוע מזכות יתר המוענקת לעובדת לפי חיקוק, לפי הסכם קיבוצי או לפי חוזה עבודה, ואין רואים זכות כזו כהפליה.
 
זכויות הוריות גם לאם וגם לאב
מקומות עבודה רבים מעניקים לאמהות זכויות הקשורות בהורות, כגון יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי במקום עבודה המעניק לאמהות זכויות בקשר להורות, תהא זכות זו נתונה גם לעובד אם בת זוגו היא עובדת ולא עשתה שימוש בזכויות זהות אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.
 
בפסק דין תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה, בו ייצגה נעמת שוטר, שאשתו עבדה במשרה מלאה, כעורכת דין עצמאית, אשר דרש ליהנות מיום עבודה מקוצר, הורה בית הדין למשטרה לאפשר לשוטר ליהנות מיום עבודה מקוצר. (פס"ד יהב).
 
 
הגנה על עובדת שהתלוננה או סייעה לעובדת אחרת שהתלוננה
 
עובדות רבות חוששות להתלונן בגין הפליה שהופלו. חשוב לדעת, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד לפגוע בעובד/ת מחמת תלונה או תביעה לעניין חוק זה. החוק גם אוסר לפגוע בעובד/ת שסייעו לעובד/ת אחרת בקשר לתלונה או לתביעה לפי חוק זה.
 
איסור פגיעה בשל הטרדה מינית
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על המעביד לפגוע בעובד/ת בשל: הטרדה מינית; תלונה על הטרדה מינית או סיוע לעובד/ת אחר/ת שהוטרד/ה. למעביד אסור לפרסם מודעה שיש בה משום הפליה. הצעות עבודה או הצעות להכשרה מקצועית חייבות להיות מופנית לנשים ולגברים כאחד.
 
זכות תביעה והתערבות בתובענות
ארגון העוסק בזכויותיו של מי שאסור להפלותו, (למשל ארגון נשים דוגמת נעמת),  רשאי לתבוע או להצטרף לתובענה בשל הפרת הוראות חוק זה.  נעמת ניצלה לא אחת את הזכות המוקנית לה בחוק, והצטרפה לתביעות של עובדות שטענו כי הופלו לרעה.
 
התיישנות
ניתן להגיש תביעה בקשר לחוק זה בתוך 3 שנים מיום ההפרה.
 
עונשין
העובר על הוראות איסור ההפליה שבחוק, דינו – קנס, ובמקרה של הטרדה מינית גם מאסר. כאשר המעביד המפלה הוא חברה, עלול שותף בחברה או נושא משרה אחראי לעמוד לדין. ניתן להגיש תביעות בגין הפליה עד 12 חודשים מיום ההפליה. הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חלות על מעביד המעסיק לפחות שישה עובדים.
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספ ציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות